Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Văn Trường

 

Thành viên HĐQT: Đặng Văn Thuyết 

 

Thành viên HĐQT: Nguyễn Xuân Chính

 

Tổng Giám đốc: Đoàn Văn Thành

 

Phó Tổng Giám đốc: Lê Sơn Tùng

 

Phòng Kinh doanh công ty

Điện thoại: 0226 2210668 hoặc 0226 2210966

Email: pkdtruongsonhn@gmail.com

    Thông tin tư vấn