Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu – TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang

May 03/02/2023

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Đại diện chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang

Công việc: Xây dựng mới đường dây 110kV 04 mạch, chiều dài 1,3km từ TBA 220kV Quang Châu đến TBA 110kV Quang Châu; Thay thế Rơle bảo vệ so lệch dọc F87L hiện trạng của ngăn lộ 172 TBA 110kV Quang Châu; Thay thế dây dẫn ngăn lộ 171, 172 và 112 hiện hữu (AC240) lên 2xACSR-300/39; Bổ sung, hoàn thiện hệ thống điều khiển bảo vệ, đo lường, thông tin liên lạc và SCADA kết nối điều khiển xa.

Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2022

Địa điểm: H. Việt Yên, T. Bắc Giang