Xây lắp các lộ đường dây thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam – Dự án JICA

May 03/02/2023

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Đại diện chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Nam

Công việc: NPC-JICA-HN-W03 xây lắp các lộ đường dây thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tiểu dự án: Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam, thuộc Dự án: Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 vay vốn của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Thời gian hoàn thành: Năm 2022

Địa điểm: H. Kim Bảng, T. Hà Nam