Xây lắp đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa

May 06/02/2023

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình miền Nam

Công việc: Xây lắp đường dây và ngăn lộ đoạn từ T77 đến TBA 500kV Đức Hòa, lô 18.8: từ vị trí 214 đến vị trí 243

Thời gian hoàn thành: Năm 2022

Địa điểm: H. Đức Hòa, T. Long An