THÔNG BÁO MỜI HỌP

Ngày 25/03/2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn (TSA) thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tài liệu họp số 1

tài liệu họp số 2 DK