THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Ngày 22/04/2024

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn thông báo về việc bầu Phó chủ tịch HĐQT.

Xem và tải tài liệu ở file đính kèm CBTT phó CTHĐQT