ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 27/04/2024

Sáng ngày 26/4/2024 công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nội dung cuộc họp xem tại file đính kèm.

Công bố thông tin đại hội thường niên năm 2024