TSA – Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 28/04/2024

Ngày 26/04/2024, Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn (TSA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội diễn ra dưới hình thức trực tiếp.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Văn Trường – Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Văn Thuyết – Phó chủ tịch HĐQT,  ông Nguyễn Xuân Chính – thành viên HĐQT ; ông Đoàn Văn Thành – thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty cùng các ông, bà trong  Ban Giám đốc, các cổ đông và các phòng ban chức năng công ty.

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Trường Chủ tịch HĐQT báo cáo sơ bộ hoạt động của HĐQT năm 2023.

Tiếp theo Ông Đoàn Văn Thành đọc báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Tiếp theo ông Nguyễn Văn Thỏa đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Tiếp theo chương trình Ông Đặng Văn Thuyết – phó chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Cuối cùng ông Nguyễn Xuân Chính – Thành viên HĐQT đọc báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và Cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

Sau đó đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  năm 2024.

Một số hình ảnh của Đại hội.